Отказ от отговорност

Интернет сайт zaper.info информира ползвателите на сайта, че той е създаден с общо образователен характер и с цел да Ви информира.

Интернет сайт zaper.info се старае да предостави пълна и достоверна информация на всяка интернет страница, включително и тази страница. Въпреки това, фирмата не носи отговорност и не може да даде гаранция за верността, пълнотата и актуалността на предоставените данни и информация. Интернет сайт zaper.info не носи отговорност за директни или индиректни щети, включително и за изпуснати печалби в резултат на използването на налична информация от тази интернет страница. Това се отнася и до всички други интернет страници.

Въпреки доказателствата, логиката, фактите и това че информацията е използвана и проверена лично от собственика на сайта  zaper.info Както и от производителя и търговеца. Производителят и търговецът не гарантират, претендират и не носят отговорност, че предоставената на уеб сайта  zaper.info е изцяло достоверна, пълна или без грешки.Производителя,  търговеца, сайта zaper.info и предлаганите в него продукти. Нямат за цел да предписват лечение. Всякакви лечения, предприети от клиентите, е по тяхно желание и на тяхна отговорност. Преди да пристъпите към каквито и да е било лечения, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Търговецът, производителя не носят отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Уебсайта zaper.info.

Търговецът, производителя, не носят отговорност  за описанието и преда значениeто на предлаганите продуктите в Уебсайта zaper.info.

Никаква гаранция от какъвто и да е вид и характер, пряка или косвена, както и косвена гаранция за пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, точността и надеждността на съдържанието на страниците на този Уебсайт zaper.info  и публикуваните в него продукти. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на тази информация и  продукти.

Този отказ от отговорност  е актуален към 28.10.2016 г. Той може   да бъде изменян по всяко време от Търговеца чрез публикуването на новата им редакция на видно място на Уебсайта му zaper.info.